22.05.2018 r.

W dniu 22 maja 2018 r na posiedzeniu rady Wydziału BiOŚ UŁ zatwierdzone zostały zasady odbywania praktyk dydaktycznych przez doktorantów naszego Wydziału. Zostały one załączone poniżej w plikach do pobrania. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami.

Istotną jest informacja, że Rada Wydziału postanowiła iż dla uczestników projektu InterDOC-STARt będzie przewidziana ulga !!!! (Patrz pkt. 6 zasad)

20. 04. 2018 r.

W dniu 16. 04. 2018 r. Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego utworzone zostały 4 letnie, stacjonarne studia doktoranckie InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ”. Program opracowany został w ramach Projektu NCBiR współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2. Studia doktoranckie, Umowa nr POWR.03.02.00-00-I033/16-00.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Kształcenia oraz Ramowym Planem Studiów znajdującymi się poniżej w plikach do pobrania.

1. 04. 2018 r.

W ramach projektu na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ uruchomione zostaną 4-letnie studia doktoranckie (InterDOC-STARt), podczas trwania których przygotowywane będą prace doktorskie o charakterze interdyscyplinarnym. Beneficjenci projektu będą jednocześnie uczestnikami tych studiów. Aktualnie zgodnie z harmonogramem trwają prace mające na celu opracowanie programu kształcenia i powołanie studiów.