Informujemy, że REKRUTACJA na Studia Doktorancki InterDOC-STARt została ZAKOŃCZONA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uruchomiona została II REKRUTACJA (terminarz poniżej).

Zostały TYLKO DWA miejsca !!!

Rekrutacja do projektu odbywa się, zgodnie z załączonym poniżej „Regulaminem rekrutacji do projektu InterDOC-STARt„, jednocześnie z rekrutacją na studia doktoranckie utworzone w ramach projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami rekrutacji na Studia Doktoranckie na UŁ, ze szczegółowymi warunkami rekrutacji na InterDOC-STARt na rok akademicki 2018/19, kryteriami oceny kandydata oraz terminarzem.

 

Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem niezbędnych dokumentów dotyczących rekrutacji na InterDOC-STARt w języku angielskim lub w wersji dla osób niedowidzących proszone są o osobisty kontakt z kierownikiem projektu, dr hab. Agnieszką Marczak, prof nadzw. UŁ.

All candidates interested in obtaining the necessary documents related to recruitment for InterDOC-start in English language, or version for the visually impaired are requested to contact personally the project manager, Prof. Agnieszka Marczak.

 

 

 

 

 

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

1.      Rejestracja kandydatów odbywa się w formie elektronicznej.

2.      Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa następujące dokumenty:

a)  podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, które należy wygenerować z systemu elektronicznej rekrutacji i wydrukować;

b)       dyplom ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych1;

c)        zaświadczenie o średniej ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub studiów I i II stopnia2;

d)       opinię o uzdolnieniach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, sporządzoną przez pracownika naukowego, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora;

e)       deklarację samodzielnego pracownika o gotowości podjęcia się opieki nad pracą naukową i dydaktyczną kandydata;

f)        curriculum vitae;

g)     opcjonalnie certyfikat językowy znajdujący się w wykazie według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586) – dokument ten nie jest obowiązkowy;

h)     informacje o dotychczasowej pracy naukowej (publikacje, komunikaty zjazdowe, nagrody) – spis oraz kserokopie (pod uwagę brany jest dorobek naukowy z dyscypliny odpowiadającej danym studiom i to nie wcześniejszy niż sprzed ostatnich 5 lat poprzedzających rekrutację);

i)        informacje o działalności w studenckim ruchu naukowym potwierdzone przez opiekuna koła naukowego;

j)        oświadczenie dotyczące przyporządkowania dorobku naukowo-badawczego do dyscyplin naukowych, 
z którymi związane są dane studia doktoranckie;

k)      zarys koncepcji rozprawy doktorskiej uzgodniony z potencjalnym opiekunem naukowym;

 l)    jeśli kandydat zamierza ubiegać się o stypendium, należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej;

m)     kwestionariusz osobowy i 2 fotografie (w formacie jak do dowodu osobistego lub paszportu);

n)      deklarację o mobilności;

o)   osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2018/2019 składają także deklarację przystąpienia do projektu „InterDOC-STARt – Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale BiOŚ UŁ” w przypadku przyjęcia na studia doktoranckie. (w plikach do pobrania)

 

Kandydaci będący beneficjentami programu Diamentowy Grant zamiast dyplomu ukończenia studiów, składają dokumentację odnośnie do przyznania Diamentowego Grantu.

Kandydaci będący beneficjentami programu Diamentowy Grant nie składają ww. załącznika.

 

 Na dole strony załączono przydatne formularze do pobrania 

 

3.      Kryteria oceny kandydata

Każdy z kandydatów podlega ocenie punktowej, która obejmuje następujące kryteria:

 a)

Średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub średnia ważona ze średnich ocen ze studiów I i II stopnia (w przypadku ukończenia więcej niż jednego kierunku studiów I lub II stopnia brane będą pod uwagę średnie, które kandydat wprowadzi do systemu elektronicznego podczas rejestracji)

Wzór do wyliczenia średniej: Śr = (LIst × ŚrIst. LIIst × ŚrIIst.)/LIst+IIst (gdzie L = liczba lat)

Szczegółowe kryteria dla średnich:

poniżej 3,00: 0 pkt

3,00–3,50: 1 pkt

3,51–3,75: 2 pkt

3,76–4,00: 3 pkt

4,01–4,20: 4 pkt

4,21–4,40: 5 pkt

4,41–4,60: 6 pkt

4,61–4,80: 7 pkt

4,81–5,00: 8 pkt

 

Diamentowy Grant: 8 pkt

(0–8 pkt)

 b)

Zaliczenie części przedmiotów studiów na zagranicznej uczelni wyższej

·    maksymalną liczbę punktów (2 pkt) otrzymuje osoba, która zaliczyła przynajmniej 1 pełny semestr na zagranicznej uczelni

(0–2 pkt)

 c)

Aktywna działalność w studenckim ruchu naukowym potwierdzona przez opiekuna koła naukowego

·    za każdy rok członkostwa w kole 0,5 pkt (+0,5 pkt/rok dla osoby pełniącej funkcję przewodniczącego)

(0–2 pkt)

 d)

Dorobek naukowy (publikacje* oraz udział w konferencjach naukowych) (pod uwagę brany jest dorobek naukowy z dyscyplin odpowiadających tym studiom i to nie wcześniejszy niż sprzed ostatnich 5 lat poprzedzających rekrutację)

·         publikacja w czasopiśmie z listy A – w języku obcym: 2 pkt, w języku polskim: 1,5 pkt

·         publikacja z listy B lub C, lub artykuł w czasopiśmie zagranicznym typu open access, lub rozdział w recenzowanej monografii ≥ 5 stron – w języku obcym: 1 pkt; w języku polskim: 0,5 pkt

·         inne publikacje – 0,25 pkt (łącznie nie więcej niż 1 pkt)

·         udział w konferencji – prezentacja ustna 0,5 pkt; plakat 0,25 pkt. Nagrodzone wystąpienie lub plakat: dodatkowo 0,5 pkt

Pod uwagę brane są tylko prace już opublikowane lub przyjęte do druku z potwierdzeniem redakcji.

(0–6 pkt)

 e)

Znajomość języków obcych oceniona w trakcie rozmowy z kandydatem

Kandydat posiadający certyfikat językowy znajdujący się w wykazie według załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586) jest zwolniony z rozmowy i uzyskuje maksymalną liczbę punktów

·         tłumaczenie tekstu naukowego – 0–1 pkt

·         przedstawienie w języku obcym koncepcji rozprawy doktorskiej – 0–1 pkt

·         dyskusja o aktualnych zagadnieniach w polskiej i międzynarodowej literaturze naukowej związanej z dyscypliną, w której kandydat zamierza uzyskać stopień naukowy doktora – 0–1 pkt

(0–3 pkt)

 f)

Wiedza oraz predyspozycje kandydata do pracy naukowej ocenione w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w tym koncepcja pracy doktorskiej

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie:

·         ogólna orientacja w dyscyplinie, w której kandydat zamierza uzyskać stopień naukowy doktora, w tym wiedza na temat najnowszych odkryć (np. laureatów Nagrody Nobla) oraz posługiwanie się specjalistyczną terminologią (0–3 pkt)

·         szczegółowa wiedza z zakresu dotychczas prowadzonych badań, np. w ramach pracy magisterskiej (0–2 pkt)

·         znajomość metod eksperymentalnych potrzebnych do rozwiązywania problemów badawczych (0–2 pkt)

·         umiejętność argumentacji i obrony założeń tematu badawczego zaproponowanego do realizacji w ramach studiów doktoranckich (0–2 pkt)

(0–9 pkt)

 

Razem

30 pkt

 WAŻNE: Zgodnie z paragrafem 4 pkt 6 ogólnych zasad rekrutacji na studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim (w plikach poniżej): W przypadku osób podejmujących rekrutację na dwa lub więcej studiów doktoranckich, do dokumentów dołączany jest wydruk z systemu IRK z informacją na jakie studia została podjęta rekrutacja /w przypadku gdy nie można wydrukować takiego dokumentu, należy złożyć oświadczenie o tym, że podjęta została rekrutacja na inne studia doktoranckie i podać jakie/ 

W postępowaniu rekrutacyjnym tworzona jest lista rankingowa kandydatów, na podstawie której komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje o przyjęciu na studia doktoranckie zgodnie z określonym limitem miejsc (na rok akademicki 2018/2019: 12 osób). Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym, aby mógł być przyjęty, wynosi 12 pkt

 

TERMIN I REKRUTACJI

             TERMIN II REKRUTACJI

MIEJSCE

ETAP 1

Rejestracja elektroniczna:

1. 06. 2018 r. – 10. 07. 2018 r.

        15. 08. 2018 r. – 14. 09. 2018 r.

www.rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Kandydaci rekrutują się  w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

ETAP 2

Składanie dokumentów w formie papierowej

1. 06. 2018 r. – 10. 07. 2018 r.

(do godz. 12:00)

       21. 08. 2018 r. – 14. 09. 2018 r.

                     (do godz. 13:00)

mgr Inga Grzelak

Dziekanat Wydziału BiOŚ UŁ, ul. Pilarskiego 14/16, pok. 12

 

Szczegółowy wykaz niezbędnych dokumentów ogłoszony jest w zakładce ZASADY REKRUTACJI/Pliki do pobrania/Warunki rekrutacji 

ETAP 3

Rozmowa kwalifikacyjna

16. 07. 2018 r.

(poniedziałek) godz. 9.00

19. 09. 2018 r.

(środa) godz. 11.00

Pawilon Biologii Molekularnej, ul. Pomorska 141/143, Instytut Biofizyki, sala Bfi54

 

 

Przyjęcie kandydatów na InterDOC-STARt następuje w trybie konkursowego postępowania kwalifikacyjnego. Kryteria oceny kandydata oraz szczegółowy zakres stawianych wymogów podczas rozmowy kwalifikacyjnej ogłaszane są w zakładce      ZASADY REKRUTACJI

W przypadku, gdy nie zostanie wypełniony limit przyjęć przewidywany jest drugi termin rekrutacji. Powyższy terminarz rekrutacji na studia doktoranckie InterDOC-STARt na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ został zatwierdzony Uchwałą Senatu UŁ nr 208 z dnia 16 kwietnia 2018 r. oraz decyzją prorektora ds. kształcenia Prof. dr hab. Sławomira Cieślaka z dnia 23 lipca 2018 r.

 

Jednym z wymaganych dokumentów podczas rekrutacji jest „deklaracja samodzielnego pracownika naukowego do podjęcia się opieki nad pracą naukową i dydaktyczną doktoranta”. W celu ułatwienia kandydatom znalezienia potencjalnego opiekuna prezentujemy listę dostępnych na rok 2018/2019 miejsc, wraz z proponowanymi do realizacji tematami oraz danymi kontaktowymi do przyszłych promotorów prac.

Pliki do pobrania