InterDOC-STARt Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie Konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16

BUDŻET PROJEKTU: 1 163 736,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 128 823,92 PLN

 

Projekt obejmuje działania mające na celu utworzenie i realizację na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich InterDOC-STARt (4 letnie studia stacjonarne) przeznaczonych dla:

  • absolwentów studiów II stopnia
  • beneficjentów programu „Diamentowy Grant”,

którzy chcą rozwijać zainteresowania naukowe i pogłębiać wiedzę w zakresie jednej z następujących dyscyplin wiodących: biologia, biochemia, biofizyka, biotechnologia, mikrobiologia, ekologia i ochrona środowiska, przy jednoczesnym korzystaniu ze zdobyczy innych dyscyplin i dziedzin nauki do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów naukowych.

Uczestnikom projektu zostaną stworzone warunki do prowadzenia badań i tworzenia interdyscyplinarnych prac doktorskich realizowanych w ramach indywidualnych programów badawczych. Beneficjenci zyskają wsparcie w zakresie podnoszenia umiejętności w pracy dydaktycznej oraz rozwijania kompetencji niezbędnych do kreatywnego rozwiązywania problemów i pokonywania trudności w pracy naukowej, dydaktycznej, a także aktywnego planowania własnej kariery.

W ramach projektu, ze środków Unii Europejskiej finansowane będą między innymi: staże zagraniczne, udział w szkole letniej oraz w konferencjach krajowych i zagranicznych. Przewidziane są także środki na poznawanie nowatorskich metod kształcenia, rozwijanie kompetencji miękkich (kreatywność, innowacyjność, autoprezentacja, sesje coachingowe), doskonalenie znajomości języka angielskiego, wsparcie w zakresie pisania i publikowania artykułów naukowych, szkolenia ze specjalistycznych technik badawczych w zakresie dyscypliny wiodącej oraz dodatkowej, a także granty na realizację najlepszych pomysłów naukowych o charakterze interdyscyplinarnym.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2022
Liczba miejsc: 12

Rekrutacja na studia doktoranckie utworzone w ramach projektu uruchomiona zostanie w czerwcu 2018 r.